جویندگان حق

سوره انعام

 

نوع سوره : مكي 

تعداد آيات : 165

نكته مهم در سوره :احكام مربوطه به انعام و چهار پايان توحيد – صفات خدا و رحمت خدا

 

احكام سوره

شماره آیه و موضوع آيه

120  ترك گناه در ظاهر و باطن .

121  نخوردن چيزي كه نام خدا بر آن ذكر نشده ...

122  هدايت نشدن افراد مرده .

141  خلقت ميوه اسراف نكردن دادن زكوه .

142تا146  اجزاي مورد استفاده از حيوانات و اجزايي كه نبايد استفاده كرد .

153تا151  حكم بصورت نصايح .

نيكي به پدر و مادر و آزار ندادن آنها .

نكشتن اولاد از بيم فقر .

نزديك نشدن به كار زشت ، چه آشكار و چه پنهان .

نزديك نشدن به مال يتيم تا وقت بلوغ .

تمام دادن كيل و وزن .

به عدالت سخن گفتن ، هر چند درباره خيشاوندان باشد .

وفاي به عهد .

دوري كردن از راهي كه موجب تفرقه و پريشاني مي شود .

134  شما بر قدرت خدا قالب نخواهيد شد – هر چند بر شما وعده شده خواهد آمد .

 

نصايح سوره

شماره آیه و موضوع آيه

14  آيا كسي جز خدا را به ياري و دوستي بر مي گزينيد ؟

21  ستمكار تر از كسي كه به خدا دروغ مي بندد كيست ؟

25  پرده بر گوش آنهايي كه به خدا عناد مي ورزند زده شده تا سخن حق را ديگر نشنوند .

32  دنيا جز بازيچه كودكان و هوسراني بي خردان نيست .

33تا36  نصايح خداوند به پيامبر در مورد غمگين نشدن از رفتار كافران .

39تا47  هشدار خداوند به كافرين در مورد هنگام رسيدن مرگ .

50  برابر نبودن جاهل و دانا .

52  توجه داشتن به افراد خدا پرست و نراندن آنها از خود .

53  آزمايش فقير و ثروتمند بوسيله خدا .

70  اگر ترس عامل پرستش است تنها خدا را بايد پرستيد .

104  آيات خدا سبب بصيرت شماست . اما هر كس كور بماند خود در زيان است .

106،107  تذكر و پند به پيامبر براي پيروي از وحي خدا و روي گرداندن از مشركان .

108  دشمنام ندادن به كافران ، تا آنها نيز از روي دشمني ، خدا را دشنام ندهند .

112،113  خلقت شياطين براي فريب مؤمنان .

160  پاداش خوبي و جزاي بدي .

165  مقام اشخاص وسيله امتحان آنهاست .

11  در روي زمين بگرديد تا عاقبت كافران را مشاهده كنيد .

116  اي پيامبر اگر از مردم پيروي كني آنها تو را گمراه كنند .

43  شيطان ، كردار زشت را زيبا مي سازد .

120  ترك گناه در ظاهر و باطن .

 

داستانها

شماره آیه و موضوع آيه

19تا31  مجادله ، رفتار و عاقبت مشركان .

74تا81  داستان حضرت ابراهيم ( گفتگوي ابراهيم و پدرش در مورد بت پرستي ( ماه ... ) )

84  ترتيب پيامبران از نظر هدايت ...

42  گريه هاي پيامبران و سختيهاي آنها .

 

آيات معروف

شماره آیه و موضوع آيه

17  وان يمسك الله بضر فلا كاشف ( در نماز اول ماه خوانده مي شود )

59  وعنده مفاتح الغيب ...

كليد خزائن غيب نزد خداست ...

133و ربك الغني ذوالرحمه ...

 

آيات جالب

شماره آیه و موضوع آيه

2  اجل حتمي = اجل مسمي = اجل مطلق .

اجل معلق = تغيير پذير .

42  يكي از علتهاي فرستادن بلا و مصيبت ... تا شايد به درگاه خدا توجه شود .

60  شباهت خواب و مرگ .

81  نترسيدن از بتان كافران در صورتي كه آنها از خدا نمي ترسند .

82،83  عاقبت افراد مؤمن .

129  قرار دادن بعضي ستمكاران در مقابل ستمكاران ديگر .

61تا67  وضع انسان در نگرانيها .

 

آيات علوم

شماره آیه و موضوع آيه

38  محشور شدن حيوانات .

95  اثبات معاد از راه كشاورزي .

96  حركت منظم ماه و خورشيد .

97  ستارگان و ماه ، راهنماي شب .

98  نوزاد انسان درشكم مادر .

99  نزول باران و فوايد آن .

141  در مورد خلقت ميوه هاي مختلف و توصيه براي اسراف نكردهن و دادن حق زكوه .

 

 

 

                                                                           سوره مائده

    نوع سوره : مدني                                        

 تعداد آيات : 120

  نكته مهم در سوره : بحث در مورد مسائل هدايت و رهبري معارف و عقايد اسلامي

  داستان مائده حضرت عيسي ( عليه السلام ) و مكالمه عذر خواهانه او با خدا چند حكم فقهي مهم عقيده خرافي در مورد تثليث .

 

احكام سوره

شماره آیه و موضوع آيه

1تا3 احكام حلال يا حرام بودن حيوانات .

4  حلال بودن غذاي اهل كتاب .

5  حلال بودن نكاح زنان پارساي مؤمنه و اهل كتاب .

6  درچه مواردي مي توان بجاي وضو تيمم كرد و چگونگي وضو گرفتن .

12  شرايط آمرزش گناه .

32  هر كس شخصي را بي گناه بكشد مانند آن است كه همه مردم را بكشد و هر كس نفسي را حيات ببخشد مانند آن است كه همه مردم را حيات ببخشد .

38  قطع دست مرد و زن دزد .

45  آيه قصاص در تورات .

67  دستور به پيامبر براي رساندهن پسام خدا به خلق و اميدواري براي محفوظ بودن از شر و آزار كافران .

87  حرام نكردن طعام هاي حلال و پاكيزه .

89  آيه ثسم نخوردن و كفاره آن .

90  دوري كردن از شراب ، قمار و بت پرستي .

95  حرام بودن صيد در حال احرام .

96  حلال بودن صيد دريا در حال احرام .

97  حرمت خانه كعبه و ماه حرام . 

106تا108  وصيت كردن و گرفتن شاهد .

 

نصايح سوره

شماره آیه و موضوع آيه

7،8  خدا از انديشه هاي دروهن شما آگاه هست .

11  توكل كردن به خدا .

21  پشت به جكم خدا نكنيد كه ...

41  نصيحت خدا به پيامبر درباره غمگين نشدن از كار كافران ، جاسوسان و ...

44  آيات مرا به بهاي اندك نفروشيد .

42  قبول نكردن درخواست داوري بين جاسوسان و حرام خوار و روي گرداندن از آنها .

اما اگر حكم كردي به عدالت حكم كن .

51تا54  دوست نگرفتن از يهود و نصاري .

57تا63  با چه كساني دوست نشويد .

91  كينه درزي شيطان به انسان از راه قمار و شراب .

99  وظيفه پيامبر فقط تبليغ احكام است .

101  پرسش نكردن در مورد چيزي كه اگر فاش شود آنها غمگين مي شوند . ( سؤال بيجا نكردن )

 

داستانها

شماره آیه و موضوع آيه

20تا26  داستان موسي و قوم او هنگام وارد شدن به سرزمين جديد و چهل سال سرگرداني .

27تا31  داستان قبل هابيل بوسيله قابيل و نقش كلاغ در ...

110تا آخر   در مورد حضرت عيسي و معجزات او ...

 

آيات جالب

شماره آیه و موضوع آيه

55  در مورد علي (عليه السلام) و زكوه در حال ركوع رفتن .

73  آيه تثليث (سه خدايي – خدا ، حضرت مسيح روح القدس ) .

72تا76  در مورد عقيده مردم نسبت به حضرت مسيح .

 

 

 

سوره نساء

 

نوع سوره :  مدني

تعداد آيات : 167

نكته مهم در سوره : تمام آيات در مدينه نازل شده ا ... ترتيب نزول بعد از سوره ممتنه .

موضوع : احكام زنان،قانون ارث، جهاد، شهادت و در هنگام بازسازي جامعه توسط رسول اكرم نازل شده .

 

احكام سوره

شماره آیه و موضوع آيه

-1 كوتاهي نكردن در مورد ارحام.

-2 چگونگي نگهداري از مال يتيم .

-3 شرايط چند همسري .

-4 پرداختن مهريه به زن .

-5 چگونگي رفتار با افراد سفيه.

1تا10ـ وظيفه نسبت به يتيمان.

11و12ـ قانون ارث.

15تا17ـ چگونگي برخورد با افراد گناهكار و توبه كار.

18ـ قبول نشدن توبه گنهكار هنگام مشاهده مرگ.

19تا21ـ چگونگي رفتار نسبت به زن.

22تا24ـ با چه كساني نمي توان ازدواج كرد.

25ـ با چه كساني مي توان ازدواج كرد.

31ـ شرط آمرزش گناهان كوچك.

34ـ وظيفه متقابل زن و مرد نسبت به يكديگر و وظيفه مرد هنگام مخالفت زن.

35ـ روش حل اختلاف بين زن و شوهر.

43ـ در چه مواقعي بايد تيمم كرد و وضعيت فرد در هنگام نماز.

58ـ برگرداندن امانت به صاحب خود.

59ـ رجوع به احكام قرآن هنگام بوجود آمدن نزاع با فرد ديگر.

78تا71ـ در مورد جهاد.

 

نصايح سوره

شماره آیه و موضوع آيه

84ـ حكم، تنها كارزار كردن در راه خدا (براي پيامبر).

85ـ هر كس سبب كار خير يا زشتي شود، وقتي فرد ديگري آن كار را انجام مي دهد. خود او هم در آن شريك است.

 86ـ چگونگي پاسخ ستايش ديگران.

92و93ـ حكم در مورد برخورد با قاتل مؤمن.

94ـ تحقيق در راه دين و نبايد به كسي كه اظهار اسلام مي كند نسبت كفر دهيم ...

95ـ در مورد مؤمنان بهانه جو براي جهاد.

100ـ آيه مهاجرت از وطن براي آسايش در راه خدا.

101ـ نماز شكسته.

102و103ـ وضع نماز خواندن در هنگام جنگ.

 104ـ سستي نكردن در راندن دشمن.

105ـ حكم نكردن به نفع خيانت كاران.

 106تا112ـ دفاع نكردن از افرادي كه به نفس خود خيانت مي كنند و نگران نبودن به حال آنان.

114ـ بد بودن سخنان سري ، مگر براي اصلاح ميان مردم.

116ـ عاقبت افرادي كه بعد از روشن شدن حق كافر مي شوند...

 135ـ اجرا كردن عدالت حتي به ضرر خود يا پدر مادر ...

 

آيات جالب

شماره آیه و موضوع آيه

46 تا56ـ در مورد كافران به خدا و آيات قرآن و عاقبت آنان.

 57ـ عاقبت نيكو كاران.

70ـ در مورد مردي كه به پيامبر علاقه زيادي داشت و مي ترسيد حتي در بهشت هم پيامبر را نبيند.

124ـ در دنيا كدام دين بهتر است كه خود را تسليم حكم خدا نموده اند.

32ـ غبطه نخوردن بر فضيلتي كه ظاهراً خدا به كسي داده و هدف از برتري كسي بر كس ديگر.

36ـ تواضع در حق پدر و مادر و زير دستان.

37ـ عاقبت شخص متكبر.

 38ـ افرادي كه به قصد ريا انفاق مي كنند.

 57ـ در مورد تحويل امانت علم به ديگران.

 62و63ـ چگونگي برخورد پيامبر با  منافقین.

 78ـ هر جا كه باشيد، حتي در كاخ بزرگ ، ساعت مرگ شما فرا مي رسد. (خوبي ها را به خود نسبت دادن و بديها را بخدا ).

79ـ خوبيها از طرف خدا و بديها از نفس ماست.

81ـ نصيحت به پيامبر در مورد برخورد با منافقان (رو گردان از آنها و توكل به خدا).

 89ـ دوست نشدن با كفر.

95ـ يكسان نبودن افرادي كه در راه مال و جان خود جهاد مي كنند يا افرادي كه براي نرفتن به جهاد بهانه مي آورند.

113ـ نگران نبودن از افرادي كه قصد دور كردن تو از صواب دارند و لطف خدا در حق افراد مؤمن. 118تا121ـ در مورد شيطان و چگونگي گمراه كردن انسان.

 128ـ در مورد سازش زن با مرد در موارد خاص.

 139تا144ـ در مورد دوست نگرفتن با كافر و منافق بخاطر ذليل شدن.

148ـ صدا نزدن افراد به گفتار زشت، مگر آنكه از آنها ظلمي رسيده باشد.

 149ـ در مورد عفو كردن.

 

آيات معروف

شماره آیه و موضوع آيه

79ـ والله اعلم با عدائكم ... خدا داناتر است به دشمنان شما و دوستي خدا و ياري او شما را از شر آنها كفايت مي كند.

 79ـ و كفي بالله شهيدا.

81ـ و كفي با لله وكيلا.

                                                                                  

داستانها

شماره آیه و موضوع آيه

155ـ داستان حضرت موسي.

160تا156 داستان حضرت عيسي.

 

 

سوره بقره

 

محل سوره در قرآن جزء 1 تا اواخر حزب 2 از جزء 3

نوع سوره: مدني

 تعداد آيات:  286

نكته مهم در سوره: بزرگ ترين سوره قرآن= 12/1 قرآن ، داراي احكام فقهي زياد

 

احكام سوره

شماره آیه و موضوع آيه

43ـ  نماز به پا داريد و زكات بدهيد وبا خداپرستان حق را پرستش كنيد.

83 ـ درمورد نيكي كردن به پدر و مادر و مساكين و خوش اخلاق بودن .

170ـ  پيرو حق بودن نه پيرو پدران بي عقل.

194ـ  جلوگيري از ظلم .

189 تا200 ـ در مورد اعمال حج .

217ـ  فتنه گري ، فساد انگيزتر از قتل است.

219 ـ  درمورد انفاق كه بايد زيادي بر مال باشد.

 221ـ  درباره ازدواج نكردن با زن مشرك.

222تا237ـ  قوانين شير دادن به بچه ، عادت زنان طلاق و بعد از طلاق.

244 ـ  در مورد قسم نخوردن به خدا.

245 ـ  آيه مربوط به قرض دادن.

261 تا 268ـ  در مورد انفاق.

273ـ  به چه كساني بايد انفاق كرد.

 

نصايح سوره:

شماره آیه و موضوع آيه

21  ـ  اي مردم ! خدايي را بپرستيد كه آفريننده شما تا رسيدن   و پشتيبان شماست و به طاعت او پارسا و منزه شويد .                                                                       

41ـ  مرا به بهاي اندك مفروشيد.

42ـ  حق را به باطل مپوشانيد

 45 ـ  از خدا به صبر و نماز ياري جوييد.

109ـ گذشت كردن بعد از آشكار شدن حق و مدارا فرمان حق.

112ـ هركسي كه از هر جهت تسليم حكم خدا گرديد و نيكوكار گشت اجرش نزد خداست و از او هيچ حزن و اندوهي در دنيا و آخرت از او نخواهد بود .

110 ـ نماز بپا داريد و زكات دهيد و بدانيد كه آنچه از اطاعت حق و كار نيكو براي خود پيش مي فرستيد پاداش نيكو در نزد خدا خواهيد يافت .

187ـ زنان لباس مردان و مردان لباس زنان هستند ...

 208 ـ هشدار براي دوري از شيطان .

154 ـ اي اهل ايمان درپيشرفت كار خود به صبر توسل كنيد.

264  ـ منت نگذاشتن بر صداقت.

 

داستانها

شماره آیه و موضوع آيه

30 تا39 ـ خلقت آدم.

74 تا49 ـ حضرت موسي و قومش و اعتراض آنها.

102 تا 104ـ داستان حضرت سليمان.

87تا 93 ـ انكار مردم بعد از عطا كردن كتاب تورات به موسي.

 83 تا 86 ـ پيمان شكني قوم اسرائيل و اينكه آنها زندگي   دنيا را خريده و آخرت را فروخته اند.

 207 ـ درمورد خوابيدن امام علي (ع) در بستر حضرت محمد (ص).

259 ـ داستان كسي كه به دهكده اي گذر كرد كه خراب شده بود و با تعجب گفت: در حيرتم كه خدا    چگونه مردگان را زنده مي كند و برخورد خدا با او ...

125 تا 141 ـ بازسازي خانه خدا و محل امن براي پرستش .

142تا 144 ـ تعويض قبله.

 

آيات علوم:

شماره آیه و موضوع آيه

20 ـ يكاد البرق... نزديك بودن روشني برق چشم ها را ببرد

22ـ نعمات خدا كه از زمين و آب باران ميوه آفريد  

29 ـ خلقت هفت آسمان.

115 ـ هر كجا رو كني آنجا خداست « در مورد شرق و غرب».

164 ـ در مورد باران و تشكيل گياهان و پراكنده كردن حيوانات .

269 ـ در مورد دانشمندان كه لطف خاص خدا شامل آن ها است .

18 ـ صم بكم عمي فهم لا يرجعون

216 ـ عسي ان تكرهو شيئا و هو خير لكم و عسي ان تحبوا... .

 117ـ كن فيكون ( هروقت خدا اراده كند موجود باش، موجود مي شود)

156 ـ انا لله و انا اليه راجعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

171 ـ صم بكم عمي فهم لا يعقلون.

286،285 ـ آمن الرسول

14 ـ  روش بعضي مردم كه هنگام برخورد با افراد با  ايمان بظاهر مؤمن مي شوند و هنگام قنوت همراه شيطان

23 ـ درخواست از كفار براي آوردن آيه اي مانند   قرآن .

 96 ـ در مورد درخواست امر زياد .                                                                                                      120ـ اگر از ميل و خواهش افراد پيرو ي كني  بعد از پيدا كردن راه يقين ديگر اصلا خدايار و ياور تو نخواهد بود.

 121 ـ حق خواندن قرآن عمل كردن به آن است .

 124ـ در مورد امانت

 138 ـ رنگي خوشتر از ايمان به خدا نيست .

 144 ـ در مورد عوض شدن قبله .

 148 ـ هركسي را راهي است بسوي حق كه بدان راه يابد و به آن قبله رود .

168 ـ در مورد آرزوي دوباره بدنيا آمدن .

177 ـ خصوصيت فرد نيكوكار .

                                            

 

 

برگرفته از كتاب: نكته هايي از قرآن مجيد

                                                                                                                              

 

www.jelveh313.blogfa.com